POCU 2014 – 2020: ANUNT CU PRIVIRE LA REZUL T A TUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

0906.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte

 

CONSILIUL   LOCAL  AL MUNICIPIULUI   LUPENI

COMISIA  DE EVALUARE   A OFERTELOR   IN VEDEREA SELECTIEI  DE PARTENERI   IN CADRUL  POCU

Nr.  7120/09. 06. 2017

 

ANUNT  CU PRIVIRE  LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE  A PARTENERILOR

pentru  incheierea  unui Acord  de Parteneriat  in vederea  implementarii  unui proiect  ce va fi depus in cadrul  Programului   Operational   Capital  Uman  2014  – 2020  (POCU),   Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, apel de proiect (aprilie 2017).

 1. Obiectivul   specific   4.1:  . Reducerea  numărului de  personae aflate  în  risc de sărăcie și excluziune  social  din comunitățil  marginalizate non–roma , prin implementarea de măsuri integrate
 2. Obiectivul  general  al cererii  de finantare   îl constitue furnizarea unui pachet integrat de măsuri de reabilitare locuințe (fațade și acoperiș), educație, ocupare și sociale în vederea reducerii numărului de personae aflate în risc de săracie și excluziune socială din comunitatea romă din mun. Lupeni.
 3. Scopul cererii  de finantare  este reducerea  numarului  de persoane  aflate in rise de saracie si excluziune  sociala din comunitatile  marginalizate  (roma si non-roma)  din orase/municipii   cu peste  20.000   locuitori,   cu  accent  pe  cele  cu  populatie   apartinand   minoritatii   roma,  prin implementarea  de masuril  operatiuni  integrate  in contextul  mecanismului  de DLRC.
 4. Valoarea  maxima  eligibila  a proiectului  este de 6 000 000 euro. Cursul  de schimb  care va fi utilizat   pentru   stabilirea   acestei   valori   este  cursul   Inforeuro   Inforeuro aferent lunii Aprilie 2017, respectiv 1 EURO = 4,5448 RON
 5. Perioada  de implementare   a proiectului  este de maximum  36 luni .
 6. Regiunea  de implementare   a proiectului:  Vest, ludetul  Hunedoara, Municipiul  Lupeni.
 7. Activitatile  cadru eligibile  obligatorii  ale proiectului  sunt:

Activitatea   cadru  0: Activitate preliminară – Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare.

Activitatea   cadru  I:  Activități/sub-activități în domeniul educației (de exemplu educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii)– aplicantul va alege din sub-activitățilede educație pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă –activitatea.

Activitatea      cadru   II:  Activități/sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă(de exemplu consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie și stagii); aplicantul va alege din sub-activitățilede ocupare pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă.

Activitatea      cadru III:  Activități/sub-activități în domeniul antreprenoriatului (de exemplu, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.); aplicantul va alege din sub-activitățile din domeniul susținerii antreprenoriatului pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă.

Activitatea  cadru  IV:  Activități/sub-activități în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii (sociale și/sau medicale/ medico-sociale.

Activitatea cadru V: Activități/sub-activități obligatorii în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități.

Activitatea cadru VI: Activități/sub-activități în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte –aplicantul va alege din aceste măsuri pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă.

 Activitati     orizontale:    managementul    proiectului,    achizitii    publice,    masuri    specifice    pentru informare  si publicitate,  etc.

 

Participantii    selectati   in  cadrul   procedurii    de   selectie   vor   fi   implicati   in   activitatile proiectului,   descrise  anterior,  pe  care  acestia  le pot  implementa   in  functie  de  specificul  fiecarui participant.

Data limita de depunere  a dosarelor  cuprinzand  toate documentele  si informatiile  solicitate in anuntul  de selectie parteneri  nr5778/12,05,2017  a fost 08,06,2017  ora 12 . Modalitatea  de depunere:  plic/pachet  inchis,  intr-un singur exemplar  cu mentiunea:  „Pentru selectia  de partener POCU AP 51 PI 9. ii OS 4.1.” la registratura  Primariei  Municipiului  Lupeni, str. Revolutiei,  nr. 2, cod postal 335600,  Localitatea Lupeni, J udetul Hunedoara. Persoana  de contact:  Radulescu Florin, adresa de e-mail spaslupeni@yahoo.com,    tel-0722640574

Documente  primite  in afara termenului  limita de depunere,  respectiv  08.06.2017,  ora 12°°:

nu este cazul

 

Participantii   la procedura:

 • LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE
 • ASOCIATIA UMANITARA CASA DE COPII LUPENI
 • ASOCIATIA CROF MPS
 • EURO JOBS SRL

Respinsi:   

 • Nu este eazul

 

Participanti declarati selectati:

 1. LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE
 2. ASOCIATIA UMANITARA CASA DE COPII LUPENI
 3. ASOCIATIA CROF MPS
 4. EURO JOBS SRL

 

Anuntul privind selctia partenerilor a fost publicat in data de pe site-ul www.e-lupeni.ro in data de 09.06.2017 si in ziar cu acoperire nationala “Romania libera” in data de 12.06.2017.

 

Comisia de evaluare

Presedinte:

ec. Ostrowski Andrei

Membrii:

ec. Dabacan Paula

ec. Szocs Camelia