Anunț – Selecție parteneri proiect POCU 2014-2017

12.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Primaria Municipiului Lupeni anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, apel de proiect (aprilie 2017).

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cerereii de finanțare pentru acest proiect POCU sunt specificate in ghidurile POCU: Ghidul solicitantului- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (inclusiv corigendumm 2) și Ghidul Solicitantului – condiții specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”

Obiectivul specific pe care va fi depusă cererea de finanțare va fi stabilit în fucție de rezultatele analizei preliminare la nivel de comunitate.

Obiectiul general al îl constitue furnizarea unui pachet integrat de măsuri de reabilitare locuințe (fațade și acoperiș), educație, ocupare și sociale în vederea reducerii numărului de personae aflate în risc de săracie și excluziune socială din comunitatea romă din mun. Lupeni.

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de 36 de luni.

I. Activitățile eligibile

Activitățile vizate în cadrul proiectului sunt cele menționate în Ghidul Solicitantului – condiții specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, după cum urmează:

0. Activitate preliminară – Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare.

 1. Activități/sub-activități în domeniul educației (de exemplu educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii)– aplicantul va alege din sub-activitățilede educație pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă –activitatea.
 2. Activități/sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă(de exemplu consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie și stagii); aplicantul va alege din sub-activitățilede ocupare pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă.
 3. Activități/sub-activități în domeniul antreprenoriatului (de exemplu, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.); aplicantul va alege din sub-activitățile din domeniul susținerii antreprenoriatului pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă.
 4. Activități/sub-activități în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii (sociale și/sau medicale/ medico-sociale.
 5. Activități/sub-activități obligatorii în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități.
 6. Activități/sub-activități în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte – dacă este cazul;aplicantul va alege din aceste măsuri pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă.
 7. Activități/sub-activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: de exemplu campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

II. Profilul partenerilor

Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să depună dosarul de cadidatura care va contine:

 • documentele de înființare în copie conform cu originalul (certificat constatator de la Registrul Comerțului sau Hotărâre Judecătorească emisă de Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, cod unic de înregistrare, documente financiare-bilanț și balanță pentru anii 2014, 2015, 2016);
 • anexa 1 –Scrisoare de intenție;
 • anexa 2 – Fișa partener;
 • anexa 3 – Declarație de eligibilitate;
 • anexa 4 – Declarație de angajament;
 • CV-urile experților relevanți pentru activitățile proiectului în care se dorește implicarea.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

III. Criterii de evaluare

Pe baza documentației depuse Comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de calificare conform anexei 5 – Grila de evaluare etapa de calificare a participanților.

IV. Procedura de evaluare

Cei care au îndeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare si selectare a participanțilorAnexa 6.

Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 50 de puncte. Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor proiectului.

V. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI9.ii/OS 4.1, la registratura Primariei din Municipiul Lupeni, strada Revolutiei numarul 2 până la data de 26.05.2017 ora 12:00.

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 25.05.2017 inclusiv, la adresa de e-mail:  sdlpp@yahoo.com. Transmiterea răspunsurile la clarificările solicitate de aplicanţi se vor efectua în termen de maxim o zi lucrătoare.

VI. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primarei printr-un anunţ care va conţine informaţiile privind participanţii la procedură admiși și respinși și punctajul obţinut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Primăria Lupeni în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare.

Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborarii Dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. Primăria Lupeni îşi rezervă dreptul de a solicita documente support suplimentare partenerilor selectaţi înainte de încheierea acordului de parteneriat.

VII. Soluționarea contestaților

Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 24 ore de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

VIII. Persoană de contact

Radulescu Florin

Adresa de e-mail: spaslupeni@yahoo.com

Tel: 0722640574

 

ANEXE:

 

VICEPRIMAR

MESAROŞ  Iacob Viorel